Disclaimer

De inhoud van deze website (informatie, prijzen, data, faciliteiten, etc.) en de inhoud van alle andere uitingen van Ecohuisje op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ecohuisje is echter niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden en evenmin voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie.

Auteursrechten

Op alle op de site aanwezige informatie rust auteursrecht. Niets van het op deze website geplaatste materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, via internet, intranet op welke wijze dan ook, noch worden opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecohuisje. Via het contactformulier kunt u contact opnemen voor nadere informatie over het gebruik van het materiaal.

Disclaimer beeldmateriaal

Ecohuisje heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van haar kan worden gevergd om de rechten van de auteursrechthebbende op de beelden te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Ecohuisje wenden.

Ingezonden ervaringen

Bij ingezonden ervaringen behoudt de redactie zich het recht voor om een bericht te wijzigen, niet meteen te plaatsen of te weigeren. Tevens behoudt de redactie zich het recht voor om een reeds geplaatste ervaring te wijzigen of te verwijderen. Discriminerende, kwetsende en beledigende teksten worden niet geplaatst.